OBCHODNÍ PODMÍNKY

Nutné informace

jdeme na to

Obchodní podmínky pro realizaci Školení 

01. Základní informace o Bojko Investments

01.01. Školitelem, to je osobou provádějící Školení ve prospěch Účastníka, pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí obchodní společnost Bojko investments s.r.o., se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 11942169, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu C, vložka 87305 (v těchto obchodních podmínkách také jako „Bojko Investments“).

01.02. Předmět podnikání Bojko Investments lze najít ve výpisu z obchodního rejstříku zde. V rámci živnostenského oprávnění: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ Bojko Investments provozuje také činnost „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“ nebo „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (v těchto obchodních podmínkách také jako „Předmět podnikání“).

01.03. Za účelem zamezení jakýchkoli pochybností Bojko Investments upozorňuje, že se nezabývá zprostředkováním obchodů s investičními nástroji, případně jinou regulovanou činností podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

01.04. Kontaktní údaje na Bojko Investments jsou uvedené na webových stránkách https://www.okryptu.cz/ (v těchto obchodních podmínkách také jako „Webové stránky“).

02. Základní informace o obchodních podmínkách a Smlouvě

02.01. Tyto obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Školitelem a Účastníkem.

02.02. Účastníkem pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela se Školitelem Smlouvu, jako účastník Školení (v těchto obchodních podmínkách také jako „Účastník“).

02.03. Školením pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí veškeré činnosti, které lze provádět v rámci Předmětu podnikání, a to zejména individuální nebo skupinová školení, kurzy, semináře, lektorská činnost či poskytování informací, která se budou zabývat přímo či nepřímo problematikou kryptoměn a obchodování s nimi, a to bez ohledu na formu a způsob jeho provádění (v těchto obchodních podmínkách také jako „Školení“). 

02.04. Smlouvou pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (v těchto obchodních podmínkách také jako „Občanský zákoník“),  a to mezi Školitelem a Účastníkem způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách, a jejíž předmětem je poskytnutí Školení, které poskytne Školitel Účastníkovi podle jeho volby v Objednávce (v těchto obchodních podmínkách také jako „Smlouva“).

03. Uzavření Smlouvy

03.01. Webové stránky obsahují informace o Školeních nabízených Bojko Investments, a to zejména:

 

a/ stručné informace o obsahu Školení, a/nebo

b/ čas Školení a/nebo doba určena pro absolvování (to je také shlédnutí) Školení, nebo

c/ místo konání Školení a/nebo informace o elektronické platformě pro provádění Školení apod. (tedy – na jaké platformě a jakým způsobem bude mít Účastník přístup ke Školení), a/nebo

d/ informace o tom, zda odpovědi na individuální nebo skupinové dotazy jsou součástí Školení, případně v jakém rozsahu.

03.02. Účastník učiní právně závazné jednání k uzavření Smlouvy odesláním Objednávky; odesláním Objednávky se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí následující úkony Účastníka na Webových stránkách: 

a/ výběr požadovaného Školení, tzn. vložení Školení do tzv. „košíku“ (v těchto obchodních podmínkách také jako „Objednané Školení“); a zároveň

b/ přihlášení se do Uživatelského účtu prostřednictvím Webových stránek (kliknout na ikonu „přihlášení“ a přihlásit se nebo zvolit „Vytvořit nový účet“ a vyplnit veškeré požadované údaje), případně, umožní-li to Bojko Investments, vyplnit pouze objednávkový formulář a veškeré v tomto objednávkovém formuláři požadované údaje; a zároveň 

c/ zvolení způsobu úhrady Ceny Školení (podle bodu 04.02. těchto obchodních podmínek); a zároveň

d/ souhlas a potvrzení o seznámení se s těmito obchodními podmínkami; a zároveň

e/ souhlas a seznámení se s dalšími dokumenty, jimiž se bude Smlouva řídit a bude-li tak stanoveno Bojko Investments, provedeným zaškrtnutím políčka k vyjádření tohoto souhlasu; a zároveň

f/ seznámení se s dalšími dokumenty, s nimiž musí být Účastník seznámen v souvislosti s uzavřením Smlouvy, provedeným zaškrtnutím políčka k vyjádření tohoto seznámení se; a zároveň

g/ potvrzení objednávky, tj. kliknutí na tlačítko označené „Odeslat objednávku,“

(v těchto obchodních podmínkách také jako „Objednávka“).

03.03. Objednávkou může být pro účely těchto obchodních podmínek kromě Objednávky podle bodu 03.02. těchto obchodních podmínek, také objednávka Školení mimo aktuální nabídku na Webových stránkách, a to dle individuálního požadavku Účastníka. Odesláním Objednávky pro tyto účely je potvrzení a vyjádření souhlasu s cenovou nabídkou Bojko Investments, a to způsobem dohodnutým mezi Bojko Investments a Účastníkem. Dále se postupuje podle bodu 03.04. až bodu 03.07. těchto obchodních podmínek.

Postup podle tohoto bodu obchodních podmínek lze se souhlasem Bojko Investments použít i u Školení aktuálně nabízených na webových stránkách.

03.04. Bojko Investments ve lhůtě tří pracovních dnů od odeslání Objednávky podle bodu 03.02. a bodu 03.03. těchto obchodních podmínek je vždy oprávněn, a to i opakovaně, požádat Účastníka o dodatečné potvrzení nebo doplnění Objednávky způsobem požadovaným Bojko Investments, např. písemně, telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li Účastník potvrdit nebo doplnit Objednávku ve lhůtě stanovené Bojko Investments a podle požadavku Bojko Investments, má se za to, že Bojko Investments neakceptoval Objednávku a že Smlouva nebyla uzavřena. Došlo-li již k úhradě ceny Školení, pak bude tato cena Školení vrácena Účastníkovi na bankovní účet, z něhož byla provedena úhrada do 7 dnů od uplynutí lhůty pro potvrzení či doplnění Objednávky.

03.05. Objednávka představuje návrh na uzavření Smlouvy. Objednávka je platná po dobu 7 dní.

03.06. Smlouva je uzavřena akceptací Objednávky ze strany Bojko Investments, přičemž akceptací Objednávky se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí odeslání e-mailu s informací o této skutečnosti na e-mailovou adresu Účastníka. Bojko Investments si vyhrazuje provádět akceptaci Objednávky prostřednictvím automatizovaných systémů pro potvrzování Objednávky.

03.07. Pro účely vymezení obsahu právního vztahu založeného Smlouvou jsou údaje uvedené v Objednávce závazné pro Bojko Investments a Účastníka.

04. Cena a platební podmínky

04.01. Pro účely Smlouvy je cena Školení za Objednané Školení uvedena u jednotlivého Školení na Webových stránkách v okamžiku odeslání Objednávky podle bodu 03.02. těchto obchodních podmínek, případně, jedná-li se o postup podle bodu 03.03. těchto obchodních podmínek, Cena Školení, kterou sdělil Bojko Investments v cenové nabídce (v těchto obchodních podmínkách také jako „Cena Školení“). 

Cena Školení může být snížena, použije-li Účastník slevový kupon Bojko Investments za podmínek stanovených Bojko Investments. Na toto snížení Ceny Školení nemá Účastník nárok. Bojko Investmenst může stanovit i další podmínky pro snížení Ceny Školení.

04.02. Účastník je na základě Smlouvy povinen uhradit Bojko Investments Cenu Školení, přičemž způsob úhrady Ceny Školení zvolí Účastník z nabízených možností při vyplňování Objednávky před jejím odesláním. 

Aktuálně nabízené způsoby úhrady je možné nalézt na Webové stránce. Bojko Investments není povinen nabízet více než jeden způsob úhrady. Bojko Investments je oprávněn aktualizovat a upřesnit podmínky u jednotlivých způsobů úhrady Ceny Školení zejména v závislosti na svých aktuálních možnostech a druhu Objednaného Školení, apod.

04.03. Bojko Investments vystaví po úhradě Ceny Školení Účastníkovi doklad o zaplacení Ceny Školení a odešle ji elektronicky na jeho e-mailovou adresu.

05. Odstoupení Spotřebitele od Smlouvy, jejímž předmětem není Školení spočívající v dodání digitálního obsahu

05.01. Účastník, který je spotřebitelem, to je fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (v těchto obchodních podmínkách také jako „Spotřebitel“), je v případech, kdy předmětem Smlouvy není Školení spočívající v dodání digitálního obsahu, oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti dnů, která počíná běžet ode dne zaslání e-mailu podle bodu 03.06. těchto obchodních podmínek (akceptace Objednávky).

05.02. Pro odstoupení od Smlouvy podle bodu 05.01. těchto obchodních podmínek může Spotřebitel využít formulář poskytovaný Bojko Investments, který je dostupný na Webových stránkách. 

05.03. Odstoupení od Smlouvy podle bodu 05.01. těchto obchodních podmínek zašle Spotřebitel Prodávajícímu na adresu sídla Bojko Investments nebo elektronicky na e-mailovou adresu Bojko Investments. 

05.04 Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy podle bodu 06.01. těchto obchodních podmínek, Bojko Investments vrátí Spotřebiteli Cenu Školení v souladu a ve lhůtě podle Občanského Zákoníku, není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.

05.05. Má-li být Školení provedeno úplně nebo částečně před uplynutím lhůty podle bodu 05.01. těchto obchodních podmínek, Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy po provedení Školení, byť bude Školení provedeno pouze částečně, a to bez ohledu na to, zda se jej Účastník zúčastnil nebo ne. 

06. Odstoupení Spotřebitele od Smlouvy, jejímž předmětem je Školení spočívající v dodání digitálního obsahu

06.01. Účastník, který je Spotřebitelem, přičemž předmětem Smlouvy je Školení spočívající v dodání digitálního obsahu (v těchto obchodních podmínkách také jako „E-Školení“),  je oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti dnů, která počíná běžet ode dne zaslání e-mailu podle bodu 03.07. těchto obchodních podmínek (akceptace Objednávky), pouze v případě, že Účastníkovi nebyl zpřístupněn Účastníkovi v této lhůtě digitální obsah E-Školení. 

06.02. Účastníkovi E-Školení užitím přístupových údajů pro účely přístupu k digitálnímu obsahu E-Školení (vyplnění údajů na platformě, na které se poskytuje E-Školení a aktivace přístupu [např. odkliknutí „přihlásit se“]) před uplynutím lhůty podle bodu 06.01. těchto obchodních podmínek se zpřístupňuje digitální obsah E-školení a ztrácí tak nárok na odstoupení od Smlouvy podle bodu 06.01.

06.03. Pro účely odstoupení od Smlouvy podle bodu 06.01. těchto obchodních podmínek se dále použije bod 05.02. až bod 05.05. těchto obchodních podmínek.

07. Účast na Školení

07.01. Bojko Investments informuje Účastníka o způsobu provádění Školení na Webových stránkách. a nebyla-li tato informace uvedena v nabídce Školení, pak zašle Účastníkovi způsobem dle bodu 7.2. těchto obchodních podmínek přístupové údaje nebo jiné údaje k tomu, aby se mohl účastnit nebo shlédnout E-Školení.

07.02. Informace podle bodu 07.01. těchto obchodních podmínek bude zaslána Účastníkovi na jeho e-mailovou adresu. Bojko Investments si vyhrazuje poskytnout tyto informace až po zaplacení Ceny Školení, to je až po připsání Ceny Školení na bankovní účet Bojko Investments.

07.03. U Školení, u nichž je určena doba pro jeho absolvování (to je také shlédnutí), je Účastník oprávněn absolvovat (to je také shlédnout) toto Školení pouze v době určené Bojko Investments. Neučiní-li tak Účastník v určené době, nemůže se domáhat poskytnutí jiného Školení, vrácení Ceny Školení, případné jiného plnění. Po uplynutí doby určené pro absolvování (to je také shlédnutí) takovéhoto Školení, Bojko Investments je oprávněn znepřístupnit Účastníkovi toto Školení.

07.04. Účastník není oprávněn umožnit přístup k E-Školením třetím osobám.

07.05. Účastník není oprávněn zaznamenávat obsah a průběh Školení včetně E-Školení na zvukové nebo zvukově obrazové záznamy bez předchozího písemného souhlasu Bojko Investments. 

07.06. E-Školení může být dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Účastník je povinen se v tomto případě zdržet neoprávněných zásahů do autorských práv Bojko Investments.

07.07. V případě porušení povinnosti Účastníka podle bodu 07.04. až bodu 07.06. těchto obchodních podmínek, je Bojko Investments oprávněn vykázat Účastníka ze Školení případně mu znemožnit přístup ke Školení. V takovém případě Účastník nemá nárok na vrácení Ceny Školení ani její poměrné části. Tímto není dotčeno právo Bojko Investments na náhradu škody. 

08. Uživatelský účet

08.01. Bojko Investments umožňuje Účastníkům zřídit si uživatelský účet na Webových stránkách (v těchto obchodních podmínkách také jako „Uživatelský účet“). Účastník nemá nárok na zřízení Uživatelského účtu.

08.02. Účastník je v souvislosti se zřízením Uživatelského účtu povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje o své osobě. Uživatel je povinen tyto údaje po jakékoliv změně aktualizovat. Údaje Účastníka v Uživatelském účtu při odesílání Objednávky podle bodu 03.02. těchto obchodních podmínek jsou Bojko Investments považovány za správné. Nesprávnost a neaktuálnost těchto údajů jde k tíži Uživatele.

08.03. Přístup Účastníka k Uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji. Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost o těchto přístupových údajích a odpovídajícím způsobem zamezit jejich zneužití. Účastník není oprávněn umožnit využívání svého Uživatelského účtu třetím osobám.

08.04. Bojko Investments je oprávněn zablokovat přístup Uživatele k jeho Uživatelskému účtu v případě

a/ zneužití přístupových údajů ze strany Uživatele nebo třetí osoby, nebo

b/ bude-li to požadovat samotný Uživatel, nebo

c/ Uživatel zasáhl neoprávněně do práv a právem chráněných zájmů Bojko Investments.

08.05.  Další práva a povinnosti v souvislosti s Uživatelským účtem se můžou řídit pravidly pro používání uživatelského účtu, budou-li vydána Bojko Investments. V takovém případě budou pro Bojko Investments a Účastníka závazná. 

09. Závěrečná ustanovení

09.01. Právní vztah založený Smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

09.02. Vzájemné spory mezi Bojko Investments a Účastníkem řeší obecné soudy. 

09.03. Účastník, který je Spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 000 20 869 (www.coi.cz).

09.04. Bojko Investments si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit nebo zrušit, a to stejným způsobem, jakým tyto obchodní podmínky uveřejnil. Tímto právem Bojko Investments nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé ze Smlouvy uzavřené před účinností změny nebo zrušení těchto obchodních podmínek.

09.05. Změna obchodních podmínek se vztahuje na všechny Objednávky, učiněné po uveřejnění nového znění obchodních podmínek.

V Ostravě dne 29.11.2021

Bojko investments s.r.o.

Formulář odstoupení od smlouvy stahujte zde:

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.