OCHRANA OSOBNÍCH ŮDAJŮ

Nutné informace

jdeme na to

Informace o zpracování osobních údajů obchodní společností Bojko investments s.r.o.

01. Informace o správci osobních údajů

01.01. Správcem osobních údajů je obchodní společnost Bojko investments s.r.o., se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 11942169, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu C, vložka 87305  (dále jen „Správce“).

01.02. Kontaktní údaje na osobu pověřenou Správcem k řešení záležitostí spojených se zpracováním osobních údajů:  Email: bojko@okryptu.cz (dále jen „Pověřená osoba“).

01.03. Správce zpracovává jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), níže uvedené osobní údaje v následujících případech a za následujících podmínek.

01.04. Správce spravuje a provozuje webové stránky https://www.okryptu.cz/ (dále jen „Webové stránky“).

02. Uzavírání a plnění smluv

02.01. Prostřednictvím Webových stránek může být uzavřena smlouva s fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Účastník“), jejíž předmětem jsou veškeré činnosti, které lze provádět v rámci předmětu podnikání Správce (dále jen „Smlouva“), a to zejména individuální nebo skupinová školení, kurzy, semináře, lektorská činnost či poskytování informací, která se budou zabývat přímo či nepřímo problematikou kryptoměn a obchodování s nimi, a to bez ohledu na formu a způsob jeho provádění (dále jen „Školení“).

02.02. Subjekt údajů:

Správce zpracovává v souvislosti s uzavíráním a plněním Smluv osobní údaje následujících subjektů:

a/ fyzických osob jako Účastníků; a/nebo

  b/ fyzických osob jako zástupců Účastníků

(v této kapitole 02. „Uzavírání a plnění smluv“ dále jen „Subjekt údajů“).

02.03. Kategorie osobních údajů:

Správce zpracovává v souvislosti s uzavíráním a plněním Smluv následující kategorie osobních údajů Subjektu údajů:

a/ identifikační údaje Subjektu údajů; a 

b/ údaje o propojení Subjektu údajů s Účastníkem (zastoupení Účastníka a právní základ tohoto zastoupení); a

c/ kontaktní údaje (např. telefonní číslo, e-mail, adresa); a

d/ údaje vzešlé z uzavření Smlouvy a právního vztahu založeného Smlouvou (druh Školení, platební údaje, dotazy Účastníků apod.)

(v této kapitole 02. „Uzavírání a plnění smluv“ dále jen „Osobní údaje“).

02.04. Účel zpracování Osobních údajů a právní základ zpracování Osobních údajů

Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

a/ vyhodnocení objednávky Subjektu údajů a její potvrzení; právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR; k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů; a zároveň

b/ plnění Smlouvy (poskytnutí Školení); právním základem tohoto zpracování je splnění smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), a podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů; a zároveň

c/ plnění zákonných povinností (Občanský zákoník, Zákon o ochraně spotřebitele, účetní a daňové předpisy, apod.); právním základem tohoto zpracování je splnění právní povinnosti podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR, k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů;

d/ uplatňování práv Správce (právo na zaplacení ceny Školení, obrana proti neoprávněným nárokům Subjektu údajů, apod.); právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR; k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů;  a zároveň

e/ komunikace se Subjektem údajů („custom service“) (dotazy Subjektu údajů ve vztahu ke Školením a ke Smlouvě); právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR; k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů, přičemž bez tohoto zpracování osobních údajů nemusí být řádně komunikováno se Subjektem údajů;  a zároveň

f/ provoz uživatelského účtu; právním základem tohoto zpracování je splnění smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a podle Občanského zákoníku; k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů; nemá-li Subjekt údajů zájem, aby docházelo k tomuto zpracování osobních údajů, Subjekt údajů nemusí zřizovat uživatelský nebo je oprávněn jej kdykoli zrušit, byl-li již zřízen. 

02.05. Příjemci Osobních údajů 

Správce může poskytovat Osobní údaje následujícím příjemcům:

a/ poskytovatelům služeb v oblasti IT nebo svému správci Webových stránek; a

b/ poskytovatelům platebních služeb a bankám; a

c/ poskytovatelům služeb v oblasti daní a účetnictví; a

d/ třetím osobám, prostřednictvím kterých plní Správce své povinnosti ze Smlouvy.

02.06. Doba zpracování Osobních údajů

Doba zpracování Osobních údajů vyplývá z následujícího:

a/ doby trvání Školení a trvání promlčecích dob podle Občanského zákoníku k uplatnění práv ze strany Subjektu údajů; a

b/ doba zřízení uživatelského účtu; a

c/ povinnosti Správce uchovávat určité doklady podle daňových a účetních předpisů.

03. Provoz Webových stránek a cookies

03.01. Subjekt údajů:

Správce zpracovává v souvislosti s provozem Webových stránek osobní údaje návštěvníků Webových stránek (v této kapitole 03. „Provoz webových stránek a cookies“ dále jen „Subjekt údajů“).

03.02. Kategorie osobních údajů / cookies:

Správce může zpracovávát v souvislosti s provozem Webových stránek následující kategorie osobních údajů Subjektu údajů:

a/ IP adresa, údaj o operačním systému, údaj o typu internetového prohlížeče, údaj o druhu používaného zařízení a jiné obdobné údaje; a

b/ odkazy na Webové stránce, které navštíví Subjekt údajů (tyto údaje jsou však anonymizovány); a

c/ soubory cookies (tzv. malé textové soubory, které se uloží do PC, pokud Subjekt údajů navštíví a pokud si prohlíží Webové stránky), a to konkrétně:

  • technické cookies (bez těchto cookies nemůžou fungovat Webové stránky a nelze objednávat Školení prostřednictvím Webových stránek);
  • analytické cookies (porozumění fungování Webových stránek);
  • funkční cookies (informace o Subjektu údajů a zjednodušení používání Webových stránek Subjektem údajů);
  • reklamní cookies (přizpůsobení reklamy);

více informací o cookies lze najít zde;

(v této kapitole 03. „Provoz webových stránek a cookies“ dále jen „Osobní údaje“).

03.03. Účel zpracování Osobních údajů a právní základ zpracování Osobních údajů

Správce může zpracovávat Osobní údaje pro následující účely:

a/ zajištění fungování Webových stránek; právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem Správce podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR; k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů; a zároveň

b/ zlepšení fungování Webových stránek; právním základem tohoto zpracování je souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR; 

je-li nastaven internetový prohlížeč tak, že umožňuje použití cookies, tímto již je udělen souhlas s jejich použitím; Subjekt údajů má možnost zablokovat cookies v nastavení příslušného internetového přehlížeče a/nebo ihned po spuštění Webových stránek; a zároveň

c/ marketingové účely; právním základem tohoto zpracování je souhlas Subjektu údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR; 

je-li nastaven internetový prohlížeč tak, že umožňuje použití cookies, tímto již je udělen souhlas s jejich použitím; Subjekt údajů má možnost zablokovat cookies v nastavení příslušného internetového přehlížeče a/nebo ihned po spuštění Webových stránek,

03.04. Příjemci osobních údajů

Správce může využívat nástroje společnosti Google a propojení Webových stránek na sociální sítě prostřednictvím pluginů těchto sociálních sítí.  

03.05. Doba zpracování Osobních údajů

Zpracování Osobních údajů může být:

a/ krátkodobé; zejména u cookies, které se vymažou po opuštění Webové stránky; nebo

b/ dlouhodobé; zejména u cookies, které zůstávají uložené v zařízení Subjektu údajů Webové stránky, dokud se nevymažou.

04. Marketing

04.01. Správce v souvislosti s nabízením Školení nebo jiných služeb provádí marketingové aktivity. 

04.02. Subjekt údajů:

Správce provádí marketingové aktivity zaměřené na:

a/ zájemce o uzavření Smlouvy; nebo

b/ Účastníky, bývalé a potenciální Účastníky; nebo

c/ jiné osoby, které se zajímají o Školení a služby nabízené správcem,

(v této kapitole 04. „Marketing“ dále jen „Subjekt údajů“).

04.03. Kategorie osobních údajů:

Správce zpracovává v souvislosti s prováděním Marketingu následující kategorie osobních údajů Subjektu údajů:

a/ identifikační údaje Subjektu údajů; a 

b/ údaje o propojení Subjektu údajů s Účastníkem (zastoupení Účastníka a právní základ tohoto zastoupení); a

c/ kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail, adresa); a

d/ údaje vzešlé z uzavření Smlouvy a právního vztahu založeného Smlouvou (druh Školení, platební údaje, apod.), příp. i poptáváné zboží Subjektem údajů, 

(v této kapitole 04. „Marketing“ dále jen „Osobních údajů“).

04.04. Účel zpracování Osobních údajů a právní základ zpracování Osobních údajů

Správce může zpracovávat Osobní údaje pro následující účely:

a/ jiný přímý marketing než šíření elektronických obchodních sdělení; právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR; k tomuto účelu zpracování Osobních údajů se nevyžaduje souhlas Subjektu údajů; a zároveň

b/ analýza údajů Subjektu údajů za účelem doporučení vhodného Školení; právním základem tohoto zpracování je souhlas Subjektu údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR; bez tohoto zpracování Osobních údajů pro tyto účely by Správce nemohl doporučit vhodné Školení pro Subjekt údajů.

04.05. Newsletter

Správce v rámci provádění marketingových aktivit může Subjektům údajů rozesílat newsletter, tzv. elektronické obchodní sdělení (dále jen „Newsletter“). 

Správce při šíření Newsletterů postupuje v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen „Zákon o některých službách informační společnosti“).

K šíření Newsletterů se vyžaduje souhlas Subjektů údajů, není-li dále uvedeno jinak; právním základem tohoto zpracování je souhlas Subjektu údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Má se za to, že souhlas je udělen také v případě, pokud se Subjekt údajů přihlásí na Webové stránce k odebírání Newsletteru. 

Získá-li Správce od Subjektu údajů emailovou adresu (podrobnosti elektronického kontaktu) v souvislosti s uzavíráním Smlouvy, Správce je oprávněn využít e-mailovou adresu Subjektu údajů (podrobnosti elektronického kontaktu) pro potřeby šíření Newsletterů; právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem Správce podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR a podle Zákona o některých službách elektronických komunikací. Subjekt údajů bude mít v tomto případě možnost odmítnout zasílání Newsletterů.

Správce opatří každý Newsletter adresou, na kterou může Subjekt údajů přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly Newslettery nadále zasílány.

04.06. Příjemci Osobních údajů 

Správce může poskytovat Osobní údaje následujícím příjemcům:

a/ poskytovatelům služeb v oblasti IT nebo provozovateli Webových stránek; a

b/ poskytovatelům služeb v oblasti reklamy a marketingu.

04.07. Sociální sítě 

Správce bude provádět marketingové aktivity také prostřednictvím sociálních sítí, jako např. 

a/ Facebook; a/nebo

b/ Instagram; a/nebo

c/ jiné sociální sítě;

Správce odkazuje na informace o zpracování osobních údajů provozovatelů těchto sociálních sítí.

04.08. Doba zpracování Osobních údajů

Zpracování Osobních údajů může být:

a/ do doby než Subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním Osobních údajů; nebo

b/ na dobu nezbytně nutnou pro Správce.

05. Práva subjektů údajů

05.01. Subjekty údajů mají následující práva:

a/ právo na přístup k osobním údajů podle článku 15 GDPR; a zároveň

b/ právo na opravu podle článku 16 GDPR; a zároveň

c/ právo na výmaz („právo být zapomenut“) podle článku 17 GDPR; a zároveň

d/ právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR; a zároveň

e/ právo na přenositelnost podle článku 20 GDPR; a zároveň

f/ právo vznést námitku podle článku 21 GDPR; a zároveň

g/ právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnující i profilování, a to podle článku 22 GDPR;

text GDPR je přístupný zde;

informace o jednotlivých právech subjektů údajů a jejich uplatňování lze najít i na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to zde.

05.02. Subjekty údajů můžou uplatnit své práva u Pověřené osoby.

05.03. Subjekty údajů mohou podat přímo stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, emailová adresa posta@uoou.cz.

06. Závěrečná ustanovení

06.01. Správce si vyhrazuje tuto informaci změnit, doplnit nebo zrušit, a to nejenom způsobem, jak byla tato informace zveřejněna nebo zpřístupněna subjektům údajů.

06.02. Správce může subjektům údajů poskytnout další informace o zpracování osobních údajů, bude-li si to vyžadovat povaha a účel zpracování osobních údajů a/nebo jiné okolnosti spojené se zpracováním osobních údajů, např. při žádosti o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Takto poskytnuté informace mají přednost před informacemi uvedenými v tomto dokumentu. 

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.